Manomaya Kosha là gì – Cách Cơ thể cảm xúc hoạt động

Manomaya Kosha là gì? Đó lớp Cơ thể cảm xúc của chúng ta. Đây là lớp thứ ba trong 5 lớp Kosha. Chúng được gọi là cơ thể tinh thần…

Chức năng bình luận bị tắt ở Manomaya Kosha là gì – Cách Cơ thể cảm xúc hoạt động

Anandamaya Kosha là gì? – Thân thể của Cực lạc Tâm linh

Anandamaya Kosha là gì? Theo giáo lý Yoga, đây là lớp vỏ thứ 5 của cơ thể chúng ta. Được gọi là Thân thể của Cực lạc Tâm linh. Đây…

Chức năng bình luận bị tắt ở Anandamaya Kosha là gì? – Thân thể của Cực lạc Tâm linh